•  BTC: 1,613.3211  ETH: 6,084.0991  LTC: 1,695.7910  NXT: 504.7394  ISC: 0.0000  USDT: 2,523,832.0570  xEUR: 42,834.1986  USD: 560,424.9240  EUR: 280,612.3907  RUB: 7,426,499.2302
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00009077 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009077 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009077 $
 • Khối lượng 24 giờ
  69 157 XUN
  2 đơn hàng đã đóng

XUN / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 69 157 XUN

UltraNote Exchange

XUN / BTC

UltraNote Exchange

XUN / BTC