•  BTC: 2,348.1860  LTC: 1,024.6427  NXT: 785.5375  USD: 37,134.4292  EUR: 0.0000  JPY: 0.0000  USDT: 85,826.8199  ETH: 837.9981  ISC: 40,714.7389  RUB: 1,522,036.9231
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 BTC
  0.00007270 $
 • Thay đổi 24 giờ
  100 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00007270 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00003635 $
 • Khối lượng 24 giờ
  258 391 XUN
  16 đơn hàng đã đóng

UltraNote Exchange

XUN / BTC

UltraNote Exchange

XUN / BTC