•  BTC: 2,053.5144  LTC: 1,092.2239  NXT: 24.7148  USD: 546,590.0854  EUR: 174,009.1315  USDT: 1,039,549.1979  ETH: 2,514.7493  ISC: 7,452.0270  RUB: 6,736,468.5219
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00005286 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00005286 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00005286 $
 • Khối lượng 24 giờ
  490 002 XUN
  8 đơn hàng đã đóng

XUN / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 490 002 XUN

UltraNote Exchange

XUN / BTC

UltraNote Exchange

XUN / BTC