•  BTC: 574.9259  ETH: 9,207.0524  LTC: 1,558.0657  NXT: 899.5559  ISC: 41.5373  USDT: 2,137,416.7010  xEUR: 37,113.6207  USD: 563,742.1551  EUR: 276,677.3733  RUB: 7,734,875.7853
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00009937 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009937 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009937 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 759 780 XUN
  7 đơn hàng đã đóng

XUN / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 2 759 780 XUN

UltraNote Exchange

XUN / BTC

UltraNote Exchange

XUN / BTC