•  BTC: 305.1300  ETH: 2,857.7351  LTC: 620.9754  NXT: 13,024.9044  ISC: 1,877.4875  USDT: 436,548.5876  xEUR: 1,155.1592  USD: 377,634.7774  EUR: 55,074.4372  RUB: 5,558.5933
 • Giá cuối cùng
  0.0000034 BTC
  0.03701580 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.8902 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000038 BTC
  0.04137060 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000033 BTC
  0.03592710 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 707 451 XSG
  1252 đơn hàng đã đóng

XSG / BTC

24 giờ: 0.8902 %   KL: 1 707 451 XSG

Snowgem Exchange

XSG / BTC

Snowgem Exchange

XSG / BTC