•  BTC: 890.0096  LTC: 1,865.8439  USD: 253.3424  NXT: 370.7770  EUR: 40.1001  JPY: 843.1548  USDT: 36,199.3653  ETH: 283.0488  ISC: 3,131.6162  RUB: 787.4011
 • Giá cuối cùng
  0.00003278 BTC
  0.11754236 $
 • Thay đổi 24 giờ
  5.2327 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00003694 BTC
  0.13245927 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00003037 BTC
  0.10890060 $
 • Khối lượng 24 giờ
  71 281 XBI
  147 đơn hàng đã đóng

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / BTC

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / BTC