•  BTC: 594.4848  ETH: 5,973.9845  LTC: 1,357.7330  NXT: 245.1627  ISC: 0.0000  USDT: 2,578,782.0387  xEUR: 43,000.9424  USD: 578,579.0971  EUR: 279,028.9865  RUB: 7,631,261.2853
 • Giá cuối cùng
  0.00000437 BTC
  0.04025644 $
 • Thay đổi 24 giờ
  6.5853 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000591 BTC
  0.05444292 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000041 BTC
  0.03776920 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 936 XBI
  19 đơn hàng đã đóng

XBI / BTC

24 giờ: 6.5853 %   KL: 5 936 XBI

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / BTC

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / BTC