•  BTC: 2,789.9964  LTC: 1,615.3266  USD: 293,937.2889  NXT: 2,070.1314  EUR: 145,080.1900  USDT: 949,790.3588  ETH: 2,023.6390  ISC: 0.0000  RUB: 1,607,050.5671
 • Giá cuối cùng
  0.000017 BTC
  0.06814434 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.1627 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000235 BTC
  0.09419952 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000167 BTC
  0.06694179 $
 • Khối lượng 24 giờ
  9 813 XBI
  64 đơn hàng đã đóng

XBI / BTC

24 giờ: -1.1627 %   KL: 9 813 XBI

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / BTC

Bitcoin Incognito Exchange

XBI / BTC