•  BTC: 1,744.9236  LTC: 914.7812  NXT: 1.9858  USD: 542,446.6883  EUR: 175,833.2812  USDT: 1,047,949.4126  ETH: 2,488.0811  ISC: 5,655.6209  RUB: 6,606,144.0446
 • Giá cuối cùng
  0.00000439 BTC
  0.02325383 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -11.4919 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000496 BTC
  0.02627312 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000426 BTC
  0.02256522 $
 • Khối lượng 24 giờ
  31 378 WXC
  84 đơn hàng đã đóng

WXC / BTC

24 giờ: -11.4919 %   KL: 31 378 WXC

WXCOIN Exchange

WXC / BTC

WXCOIN Exchange

WXC / BTC