•  BTC: 2,634.6381  LTC: 1,336.3846  USD: 34,187.8067  NXT: 2,605.4934  EUR: 0.0033  JPY: 1,107.6164  USDT: 78,875.5921  ETH: 831.5577  ISC: 903.1127  RUB: 1,766,202.9788
 • Giá cuối cùng
  0.0002925 BTC
  1.06473835 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.1411 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00029898 BTC
  1.08832640 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00029114 BTC
  1.05978778 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 210 WXC
  78 đơn hàng đã đóng

WXCOIN Exchange

WXC / BTC

WXCOIN Exchange

WXC / BTC