•  BTC: 3,230.9361  LTC: 1,315.2968  USD: 246,023.7145  NXT: 3,878.1289  EUR: 129,813.1351  USDT: 1,005,636.9251  ETH: 1,906.3707  ISC: 25,207.4679  RUB: 4,835,815.4423
 • Giá cuối cùng
  0.00000082 BTC
  0.00326285 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -18 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000115 BTC
  0.00457595 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000077 BTC
  0.00306389 $
 • Khối lượng 24 giờ
  23 445 VIC
  32 đơn hàng đã đóng

VIC / BTC

24 giờ: -18 %   KL: 23 445 VIC

Victorium Exchange

VIC / BTC

Victorium Exchange

VIC / BTC