•  BTC: 631.0156  ETH: 291.7947  LTC: 2751.7614  NXT: 864.1044  USD: 1393.8254  EUR: 0.6204  JPY: 0  USDT: 21207.2617  ISC: 69.4223  RUB: 3722.2658
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000185 BTC
  0.00828646 $
 • Thay đổi 24 giờ
  12.804878 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000027 BTC
  0.01209375 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000164 BTC
  0.00734583 $
 • Khối lượng 24 giờ
  43 217 VIC
  153 đơn hàng đã đóng

Victorium Exchange

VIC / BTC

Victorium Exchange

VIC / BTC