•  BTC: 695.0086  LTC: 1,833.4265  USD: 6.8888  NXT: 923.2820  EUR: 92.6457  JPY: 0.0000  USDT: 21,628.6207  ETH: 221.8288  ISC: 42,593.5520  RUB: 0.0066
 • Giá cuối cùng
  0.00000162 BTC
  0.00580213 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.6211 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000168 BTC
  0.00601702 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000161 BTC
  0.00576631 $
 • Khối lượng 24 giờ
  17 811 VIC
  40 đơn hàng đã đóng

Victorium Exchange

VIC / BTC

Victorium Exchange

VIC / BTC