•  BTC: 530.6463  ETH: 5,962.7886  LTC: 1,237.0061  NXT: 159.8766  ISC: 0.0000  USDT: 1,874,281.1459  xEUR: 44,555.8430  USD: 584,845.0138  EUR: 276,088.7367  RUB: 7,735,461.8956
 • Giá cuối cùng
  0.00000005 BTC
  0.00045290 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000006 BTC
  0.00054348 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000004 BTC
  0.00036232 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 740 629 UPX
  104 đơn hàng đã đóng

UPX / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 1 740 629 UPX

uPlexa Exchange

UPX / BTC

uPlexa Exchange

UPX / BTC