•  BTC: 530.6463  ETH: 5,962.7886  LTC: 1,237.0061  NXT: 159.8766  ISC: 0.0000  USDT: 1,874,281.1459  xEUR: 44,555.8430  USD: 584,845.0138  EUR: 276,088.7367  RUB: 7,735,461.8956
 • Giá cuối cùng
  0.00000083 BTC
  0.00751814 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -24.5454 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000156 BTC
  0.01413048 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000062 BTC
  0.00561596 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 216 TUP
  51 đơn hàng đã đóng

TUP / BTC

24 giờ: -24.5454 %   KL: 11 216 TUP

TenUp Exchange

TUP / BTC

TenUp Exchange

TUP / BTC