•  BTC: 540.6250  ETH: 4,203.5902  LTC: 1,205.4280  NXT: 465.8930  ISC: 3,685.9000  USDT: 2,318,190.8950  xEUR: 35,967.8974  USD: 570,943.9846  EUR: 274,362.6234  RUB: 7,838,937.4658
 • Giá cuối cùng
  0.0000001 BTC
  0.00103760 $
 • Thay đổi 24 giờ
  42.8571 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000001 BTC
  0.00103760 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000007 BTC
  0.00072632 $
 • Khối lượng 24 giờ
  20 TUP
  2 đơn hàng đã đóng

TUP / BTC

24 giờ: 42.8571 %   KL: 20 TUP

TenUp Exchange

TUP / BTC

TenUp Exchange

TUP / BTC