•  BTC: 630.5174  ETH: 291.8062  LTC: 2751.8051  NXT: 864.1044  USD: 1397.8742  EUR: 0.6204  JPY: 0  USDT: 21207.2617  ISC: 69.4223  RUB: 3722.2658
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000023 BTC
  0.00103021 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.166666 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000024 BTC
  0.00107500 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000023 BTC
  0.00103021 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 476 SPHX
  3 đơn hàng đã đóng

SphinxCoin Exchange

SPHX / BTC

SphinxCoin Exchange

SPHX / BTC