•  BTC: 630.1925  ETH: 291.7807  LTC: 2634.89  NXT: 864.1044  USD: 1386.7172  EUR: 0.6204  JPY: 0  USDT: 21530.8766  ISC: 69.3998  RUB: 3722.2658
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000092 BTC
  0.00412083 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -6.122448 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000099 BTC
  0.00443437 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000092 BTC
  0.00412083 $
 • Khối lượng 24 giờ
  20 129 RUPX
  7 đơn hàng đã đóng

RUPX Exchange

RUPX / BTC

RUPX Exchange

RUPX / BTC