•  BTC: 2,932.9483  ETH: 5,213.7399  LTC: 3,467.2825  NXT: 1,794.5070  ISC: 993.1289  USDT: 2,085,215.4873  xEUR: 29,705.0474  USD: 402,399.2937  EUR: 176,920.8684  RUB: 7,927,416.8126
 • Giá cuối cùng
  0.00000005 BTC
  0.00038250 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000005 BTC
  0.00038250 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000005 BTC
  0.00038250 $
 • Khối lượng 24 giờ
  9 020 PNX
  4 đơn hàng đã đóng

PNX / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 9 020 PNX

PhantomX Exchange

PNX / BTC

PhantomX Exchange

PNX / BTC