•  BTC: 695.0259  LTC: 1,834.3315  USD: 6.8888  NXT: 923.2820  EUR: 92.6457  JPY: 0.0000  USDT: 21,628.6207  ETH: 221.3748  ISC: 42,593.5520  RUB: 0.0066
 • Giá cuối cùng
  0.00000006 BTC
  0.00021489 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -25 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000009 BTC
  0.00032234 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000006 BTC
  0.00021489 $
 • Khối lượng 24 giờ
  79 353 PNX
  6 đơn hàng đã đóng

PhantomX Exchange

PNX / BTC

PhantomX Exchange

PNX / BTC