•  BTC: 631.0156  ETH: 291.7947  LTC: 2751.7614  NXT: 864.1044  USD: 1393.8254  EUR: 0.6204  JPY: 0  USDT: 21207.2617  ISC: 69.4223  RUB: 3722.2658
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000011 BTC
  0.00049271 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000012 BTC
  0.00053750 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000011 BTC
  0.00049271 $
 • Khối lượng 24 giờ
  85 362 PNX
  20 đơn hàng đã đóng

PhantomX Exchange

PNX / BTC

PhantomX Exchange

PNX / BTC