•  BTC: 3,180.5961  LTC: 1,306.7213  USD: 238,498.4742  NXT: 4,038.1746  EUR: 95,573.0648  USDT: 971,961.7840  ETH: 1,805.1754  ISC: 17,750.3787  RUB: 4,704,894.1963
 • Giá cuối cùng
  0.00000008 BTC
  0.00031833 $
 • Thay đổi 24 giờ
  14.2857 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000008 BTC
  0.00031833 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000007 BTC
  0.00027854 $
 • Khối lượng 24 giờ
  91 051 PNX
  23 đơn hàng đã đóng

PNX / BTC

24 giờ: 14.2857 %   KL: 91 051 PNX

PhantomX Exchange

PNX / BTC

PhantomX Exchange

PNX / BTC