•  BTC: 1,913.8277  ETH: 5,342.8252  LTC: 1,354.1227  NXT: 1,723.9840  ISC: 338.2418  USDT: 2,528,194.6052  xEUR: 43,446.4933  USD: 566,405.5372  EUR: 280,967.1292  RUB: 7,709,923.3014
 • Giá cuối cùng
  0.00000011 BTC
  0.00126324 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000012 BTC
  0.00137808 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000008 BTC
  0.00091872 $
 • Khối lượng 24 giờ
  21 685 547 OWT
  232 đơn hàng đã đóng

OWT / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 21 685 547 OWT

OpenWeb Token Exchange

OWT / BTC

OpenWeb Token Exchange

OWT / BTC