•  BTC: 405.0853  ETH: 5,960.9615  LTC: 1,279.0609  NXT: 176.7233  ISC: 0.0000  USDT: 2,578,636.1437  xEUR: 43,385.0596  USD: 579,599.6813  EUR: 276,962.9664  RUB: 7,643,881.5184
 • Giá cuối cùng
  0.00000584 BTC
  0.05414264 $
 • Thay đổi 24 giờ
  104.9122 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000059 BTC
  0.05469890 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000261 BTC
  0.02419731 $
 • Khối lượng 24 giờ
  22 287 OWC
  38 đơn hàng đã đóng

OWC / BTC

24 giờ: 104.9122 %   KL: 22 287 OWC

Oduwa Coin Exchange

OWC / BTC

Oduwa Coin Exchange

OWC / BTC