•  BTC: 2,540.6933  LTC: 995.1484  NXT: 544.8458  USD: 531,562.6969  EUR: 175,265.2982  USDT: 1,265,363.4961  ETH: 2,435.9590  ISC: 2,444.1685  RUB: 6,747,480.1346
 • Giá cuối cùng
  0.00001306 BTC
  0.06906128 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3843 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001531 BTC
  0.08095928 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001301 BTC
  0.06879688 $
 • Khối lượng 24 giờ
  698 ORE
  24 đơn hàng đã đóng

ORE / BTC

24 giờ: 0.3843 %   KL: 698 ORE

Galactrum Exchange

ORE / BTC

Galactrum Exchange

ORE / BTC