•  BTC: 2,352.5372  LTC: 1,023.2053  NXT: 785.5375  USD: 37,059.1086  EUR: 0.0000  JPY: 0.0000  USDT: 85,517.7981  ETH: 838.3679  ISC: 40,714.7389  RUB: 1,525,548.1122
 • Giá cuối cùng
  0.00000189 BTC
  0.00686971 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -9.5693 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000021 BTC
  0.00763301 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000189 BTC
  0.00686971 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 629 MOX
  7 đơn hàng đã đóng

MoX Exchange

MOX / BTC

MoX Exchange

MOX / BTC