•  BTC: 1,580.9694  ETH: 6,184.2599  LTC: 1,199.0939  NXT: 661.7257  ISC: 0.0000  USDT: 1,951,837.1909  xEUR: 43,724.8945  USD: 580,303.2931  EUR: 277,807.3922  RUB: 7,487,699.7450
 • Giá cuối cùng
  0.0000126 BTC
  0.11691540 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3984 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000126 BTC
  0.11691540 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001255 BTC
  0.11645145 $
 • Khối lượng 24 giờ
  65 MNP
  3 đơn hàng đã đóng

MNP / BTC

24 giờ: 0.3984 %   KL: 65 MNP

Mnp Coin Exchange

MNP / BTC

Mnp Coin Exchange

MNP / BTC