•  BTC: 638.8293  ETH: 6,033.6780  LTC: 1,228.7820  NXT: 159.9239  ISC: 0.0000  USDT: 1,775,459.8582  xEUR: 44,726.5379  USD: 583,686.1960  EUR: 275,938.1998  RUB: 7,701,412.7754
 • Giá cuối cùng
  0.01548999 BTC
  139.44088998 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.7263 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.01591979 BTC
  143.30994958 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.01460876 BTC
  131.50805752 $
 • Khối lượng 24 giờ
  20 388 LTC
  1700 đơn hàng đã đóng

LTC / BTC

24 giờ: -0.7263 %   KL: 20 388 LTC

Litecoin Exchange

LTC / BTC

Litecoin Exchange

LTC / BTC