•  BTC: 628.8056  ETH: 4,546.1613  LTC: 1,179.8236  NXT: 404.5715  ISC: 0.0000  USDT: 2,239,844.1201  xEUR: 37,050.2412  USD: 564,990.8911  EUR: 275,614.3546  RUB: 7,629,253.8703
This trade pair will be delisted 21.08.2019
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 BTC
  0.00020270 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 LDG
  0 đơn hàng đã đóng

LDG / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 LDG

Ledgit Exchange

LDG / BTC

Ledgit Exchange

LDG / BTC