•  BTC: 740.9746  ETH: 8,358.0863  LTC: 1,285.0638  NXT: 17,382.0856  ISC: 8.3531  USDT: 2,548,985.1637  xEUR: 43,582.4322  USD: 577,152.7696  EUR: 281,095.9719  RUB: 7,604,211.5963
 • Giá cuối cùng
  0.00000342 BTC
  0.03680604 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -28.6012 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000486 BTC
  0.05230332 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000333 BTC
  0.03583746 $
 • Khối lượng 24 giờ
  12 399 845 IGNIS
  1014 đơn hàng đã đóng

IGNIS / BTC

24 giờ: -28.6012 %   KL: 12 399 845 IGNIS

IGNIS Exchange

IGNIS / BTC

IGNIS Exchange

IGNIS / BTC