•  BTC: 1,360.7784  ETH: 6,066.5978  LTC: 1,322.4465  NXT: 2,297.3182  ISC: 50,304.9044  USDT: 2,537,987.1853  xEUR: 43,961.8982  USD: 570,267.7276  EUR: 278,314.6397  RUB: 7,621,979.6315
 • Giá cuối cùng
  0.00000689 BTC
  0.08003424 $
 • Thay đổi 24 giờ
  7.3208 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000731 BTC
  0.08491296 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000061 BTC
  0.07085760 $
 • Khối lượng 24 giờ
  6 346 686 IGNIS
  1016 đơn hàng đã đóng

IGNIS / BTC

24 giờ: 7.3208 %   KL: 6 346 686 IGNIS

IGNIS Exchange

IGNIS / BTC

IGNIS Exchange

IGNIS / BTC