•  BTC: 583.4177  ETH: 3,977.8540  LTC: 1,203.2301  NXT: 487.3318  ISC: 0.0000  USDT: 2,295,148.7493  xEUR: 33,485.5627  USD: 564,906.1242  EUR: 274,064.1910  RUB: 7,611,838.6042
 • Giá cuối cùng
  0.0000829 BTC
  0.83787030 $
 • Thay đổi 24 giờ
  5.9289 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000829 BTC
  0.83787030 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00007655 BTC
  0.77369085 $
 • Khối lượng 24 giờ
  501 830 HEDG
  208 đơn hàng đã đóng

HEDG / BTC

24 giờ: 5.9289 %   KL: 501 830 HEDG

HedgeTrade Exchange

HEDG / BTC

HedgeTrade Exchange

HEDG / BTC