•  BTC: 1,060.6201  ETH: 6,015.4948  LTC: 1,330.6091  NXT: 1,195.3147  ISC: 47,419.8440  USDT: 2,452,706.9168  xEUR: 44,184.3278  USD: 565,417.1760  EUR: 281,196.2079  RUB: 7,953,482.2794
 • Giá cuối cùng
  0.00000026 BTC
  0.00335582 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.7037 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000027 BTC
  0.00348489 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000022 BTC
  0.00283954 $
 • Khối lượng 24 giờ
  414 640 GRFT
  60 đơn hàng đã đóng

GRFT / BTC

24 giờ: -3.7037 %   KL: 414 640 GRFT

Graft Exchange

GRFT / BTC

Graft Exchange

GRFT / BTC