•  BTC: 1,417.9092  ETH: 6,833.0981  LTC: 1,579.1218  NXT: 3,161.5875  ISC: 508.0922  USDT: 2,525,070.3422  xEUR: 43,088.8051  USD: 504,272.3080  EUR: 277,561.2971  RUB: 6,500,107.9537
 • Giá cuối cùng
  0.00000054 BTC
  0.00500958 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -36.4705 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000086 BTC
  0.00797822 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000037 BTC
  0.00343249 $
 • Khối lượng 24 giờ
  6 281 GIT
  66 đơn hàng đã đóng

GIT / BTC

24 giờ: -36.4705 %   KL: 6 281 GIT

GoDigit Exchange

GIT / BTC

GoDigit Exchange

GIT / BTC