•  BTC: 1,777.8770  ETH: 5,558.6831  LTC: 1,429.0184  NXT: 1,238.7335  ISC: 0.0000  USDT: 2,452,506.0512  xEUR: 44,396.0533  USD: 579,430.4575  EUR: 284,499.1598  RUB: 8,016,886.9424
 • Giá cuối cùng
  0.0000004 BTC
  0.00476480 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -11.1111 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000045 BTC
  0.00536040 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000003 BTC
  0.00357360 $
 • Khối lượng 24 giờ
  12 563 GIT
  28 đơn hàng đã đóng

GIT / BTC

24 giờ: -11.1111 %   KL: 12 563 GIT

GoDigit Exchange

GIT / BTC

GoDigit Exchange

GIT / BTC