•  BTC: 542.1882  ETH: 3,099.1185  LTC: 258.2349  NXT: 13,827.8367  ISC: 0.0000  USDT: 773,005.5603  xEUR: 10,575.8061  USD: 280,001.0179  EUR: 192,499.8393  RUB: 2,087,444.2794
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00010736 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00021471 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00010736 $
 • Khối lượng 24 giờ
  55 611 GENX
  18 đơn hàng đã đóng

GENX / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 55 611 GENX

Genesis Exchange

GENX / BTC

Genesis Exchange

GENX / BTC