•  BTC: 1,737.2286  ETH: 6,158.2335  LTC: 1,759.6642  NXT: 505.0279  ISC: 0.0000  USDT: 2,504,028.5697  xEUR: 42,958.3130  USD: 558,456.0932  EUR: 279,702.4340  RUB: 7,490,828.0613
 • Giá cuối cùng
  0.00000003 BTC
  0.00027660 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -25 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000005 BTC
  0.00046100 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000003 BTC
  0.00027660 $
 • Khối lượng 24 giờ
  254 979 GENX
  65 đơn hàng đã đóng

GENX / BTC

24 giờ: -25 %   KL: 254 979 GENX

Genesis Exchange

GENX / BTC

Genesis Exchange

GENX / BTC