•  BTC: 319.1259  ETH: 248.9138  LTC: 2453.7329  NXT: 633.3394  USD: 3526.0392  EUR: 0.4574  JPY: 0  USDT: 11393.3865  ISC: 69.4223  RUB: 14528.1296
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.000121 BTC
  0.51555965 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000121 BTC
  0.51555965 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00012099 BTC
  0.51551704 $
 • Khối lượng 24 giờ
  87 GBX
  6 đơn hàng đã đóng

GoByte Exchange

GBX / BTC

GoByte Exchange

GBX / BTC