•  BTC: 2,789.9367  LTC: 1,615.3267  USD: 293,985.3765  NXT: 2,070.1314  EUR: 145,129.8546  USDT: 950,085.3600  ETH: 2,024.5932  ISC: 0.0000  RUB: 1,606,345.5411
 • Giá cuối cùng
  0.00004198 BTC
  0.16827642 $
 • Thay đổi 24 giờ
  4.9237 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000042 BTC
  0.16835659 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00004001 BTC
  0.16037970 $
 • Khối lượng 24 giờ
  520 GBX
  12 đơn hàng đã đóng

GBX / BTC

24 giờ: 4.9237 %   KL: 520 GBX

GoByte Exchange

GBX / BTC

GoByte Exchange

GBX / BTC