•  BTC: 933.5561  LTC: 1,676.6985  NXT: 622.2625  USD: 99.5331  EUR: 42.6823  JPY: 0.0000  USDT: 53,439.2222  ETH: 295.0969  ISC: 1,975.4790  RUB: 2,935.9466
 • Giá cuối cùng
  0.00005008 BTC
  0.18072531 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -5.545 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00005302 BTC
  0.19133498 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00005008 BTC
  0.18072531 $
 • Khối lượng 24 giờ
  293 GBX
  3 đơn hàng đã đóng

GoByte Exchange

GBX / BTC

GoByte Exchange

GBX / BTC