•  BTC: 286.2740  LTC: 1,720.7864  USD: 30.9680  NXT: 640.5123  EUR: 0.0000  JPY: 0.0630  USDT: 90,791.9938  ETH: 270.5177  ISC: 69.6939  RUB: 1,918.5832
 • Giá cuối cùng
  0.00000044 BTC
  0.00160863 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.2222 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000045 BTC
  0.00164519 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000044 BTC
  0.00160863 $
 • Khối lượng 24 giờ
  8 175 FNO
  29 đơn hàng đã đóng

Fonero Exchange

FNO / BTC

Fonero Exchange

FNO / BTC