•  BTC: 826.0800  LTC: 1,270.8288  USD: 3,974.4463  NXT: 3,539.8103  EUR: 31.7865  JPY: 0.0040  USDT: 46,150.8809  ETH: 337.4914  ISC: 21.3749  RUB: 410.2231
 • Giá cuối cùng
  0.00000044 BTC
  0.00157970 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000044 BTC
  0.00157970 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000044 BTC
  0.00157970 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 080 FNO
  20 đơn hàng đã đóng

Fonero Exchange

FNO / BTC

Fonero Exchange

FNO / BTC