•  BTC: 2,843.7716  LTC: 1,530.1204  USD: 298,920.6317  NXT: 2,166.7659  EUR: 153,525.7420  USDT: 961,852.9658  ETH: 2,087.8783  ISC: 19.4232  RUB: 785,458.0667
 • Giá cuối cùng
  0.00000042 BTC
  0.00167580 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.439 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000043 BTC
  0.00171570 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000041 BTC
  0.00163590 $
 • Khối lượng 24 giờ
  8 856 FNO
  35 đơn hàng đã đóng

FNO / BTC

24 giờ: 2.439 %   KL: 8 856 FNO

Fonero Exchange

FNO / BTC

Fonero Exchange

FNO / BTC