•  BTC: 2,645.1805  LTC: 1,027.0727  NXT: 508.3232  USD: 71,907.7444  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,450.6766  ETH: 883.4482  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,250,458.6371
 • Giá cuối cùng
  0.03709598 BTC
  148.17086106 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3259 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03739785 BTC
  149.37660728 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03641556 BTC
  145.45308902 $
 • Khối lượng 24 giờ
  32 826 ETH
  8299 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 0.3259 %   KL: 32 826 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC