•  BTC: 3,112.7369  ETH: 3,008.9319  LTC: 1,049.1576  USDT: 1,263,132.8286  USD: 535,341.6438  EUR: 174,869.4196  RUB: 6,584,848.3183  NXT: 443.0711  ISC: 115.9277
 • Giá cuối cùng
  0.03139919 BTC
  175.83546400 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.1091 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03349053 BTC
  187.54696800 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03031507 BTC
  169.76439200 $
 • Khối lượng 24 giờ
  36 732 ETH
  8387 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -2.1091 %   KL: 36 732 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC