•  BTC: 1,999.3142  ETH: 6,310.5600  LTC: 1,760.1571  NXT: 560.0383  ISC: 0.0000  USDT: 2,494,756.6314  xEUR: 43,420.8213  USD: 482,830.8566  EUR: 275,222.6330  RUB: 6,847,262.0941
 • Giá cuối cùng
  0.02962368 BTC
  268.83489600 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0261 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.029839 BTC
  270.78892500 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.02902526 BTC
  263.40423450 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 896 ETH
  2443 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -0.0261 %   KL: 11 896 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC