•  BTC: 2,647.3040  LTC: 1,024.8457  NXT: 508.3232  USD: 71,931.0976  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,693.6535  ETH: 883.1683  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,244,730.2111
 • Giá cuối cùng
  0.03709598 BTC
  148.17838310 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3259 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03739785 BTC
  149.38419054 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03641556 BTC
  145.46047309 $
 • Khối lượng 24 giờ
  32 826 ETH
  8299 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 0.3259 %   KL: 32 826 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC