•  BTC: 294.8388  ETH: 3,141.5734  LTC: 427.6385  NXT: 13,355.4843  ISC: 1,877.4875  USDT: 467,729.4835  xEUR: 479.8093  USD: 309,817.9732  EUR: 83,045.7553  RUB: 5,558.5933
 • Giá cuối cùng
  0.01848001 BTC
  199.71346807 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -1.702 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.01934999 BTC
  209.11534193 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.01840651 BTC
  198.91915357 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 193 ETH
  1624 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -1.702 %   KL: 5 193 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC