•  BTC: 2,643.7377  LTC: 1,026.3758  NXT: 508.3232  USD: 71,959.6493  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,589.8020  ETH: 883.3215  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,246,957.4449
 • Giá cuối cùng
  0.03709585 BTC
  148.17034180 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3434 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03739785 BTC
  149.37660728 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03641556 BTC
  145.45308902 $
 • Khối lượng 24 giờ
  32 721 ETH
  8274 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 0.3434 %   KL: 32 721 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC