•  BTC: 2,649.1503  LTC: 1,024.0829  NXT: 508.3232  USD: 71,954.2816  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,842.2062  ETH: 883.0273  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,244,158.8454
 • Giá cuối cùng
  0.03709353 BTC
  148.16859668 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3128 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03739785 BTC
  149.38419054 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03641556 BTC
  145.46047309 $
 • Khối lượng 24 giờ
  32 902 ETH
  8317 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 0.3128 %   KL: 32 902 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC