•  BTC: 2,646.3645  LTC: 1,025.9623  NXT: 508.3232  USD: 71,928.4887  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,608.3248  ETH: 883.0126  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,246,748.8272
 • Giá cuối cùng
  0.03709598 BTC
  148.17838310 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3259 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03739785 BTC
  149.38419054 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.03641556 BTC
  145.46047309 $
 • Khối lượng 24 giờ
  32 826 ETH
  8299 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: 0.3259 %   KL: 32 826 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC