•  BTC: 1,610.8205  ETH: 6,077.9047  LTC: 1,697.4239  NXT: 504.7394  ISC: 0.0000  USDT: 2,525,350.5448  xEUR: 42,792.5934  USD: 560,560.6169  EUR: 280,610.1398  RUB: 7,432,882.7050
 • Giá cuối cùng
  0.00000468 BTC
  0.04248036 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -22.7722 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000606 BTC
  0.05500662 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000468 BTC
  0.04248036 $
 • Khối lượng 24 giờ
  6 229 ESBC
  14 đơn hàng đã đóng

ESBC / BTC

24 giờ: -22.7722 %   KL: 6 229 ESBC

e-Sport Betting Coin Exchange

ESBC / BTC

e-Sport Betting Coin Exchange

ESBC / BTC