•  BTC: 410.3804  ETH: 5,970.1898  LTC: 1,285.8290  NXT: 176.7233  ISC: 0.0000  USDT: 2,577,739.7073  xEUR: 43,386.6826  USD: 579,264.8682  EUR: 277,000.2904  RUB: 7,641,444.5262
 • Giá cuối cùng
  0.00000061 BTC
  0.00565531 $
 • Thay đổi 24 giờ
  3.3898 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000069 BTC
  0.00639699 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000059 BTC
  0.00546989 $
 • Khối lượng 24 giờ
  13 858 ELLA
  59 đơn hàng đã đóng

ELLA / BTC

24 giờ: 3.3898 %   KL: 13 858 ELLA

Ellaism Exchange

ELLA / BTC

Ellaism Exchange

ELLA / BTC