•  BTC: 2,350.9740  LTC: 1,025.0203  NXT: 785.5375  USD: 37,148.0570  EUR: 0.0000  JPY: 0.0000  USDT: 85,669.5961  ETH: 838.2932  ISC: 40,714.7389  RUB: 1,523,719.6471
 • Giá cuối cùng
  0.00000049 BTC
  0.00178104 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -26.8656 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000067 BTC
  0.00243529 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000036 BTC
  0.00130852 $
 • Khối lượng 24 giờ
  88 722 EGX
  43 đơn hàng đã đóng

EagleX Exchange

EGX / BTC

EagleX Exchange

EGX / BTC