•  BTC: 1,762.3583  ETH: 5,519.5010  LTC: 1,350.1132  NXT: 1,350.7264  ISC: 270.0570  USDT: 2,472,505.4025  xEUR: 44,447.7777  USD: 573,796.9878  EUR: 286,007.1828  RUB: 8,041,077.6917
 • Giá cuối cùng
  0.0000001 BTC
  0.00122100 $
 • Thay đổi 24 giờ
  42.8571 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000001 BTC
  0.00122100 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000005 BTC
  0.00061050 $
 • Khối lượng 24 giờ
  91 969 EGX
  15 đơn hàng đã đóng

EGX / BTC

24 giờ: 42.8571 %   KL: 91 969 EGX

EagleX Exchange

EGX / BTC

EagleX Exchange

EGX / BTC