•  BTC: 1,372.3590  ETH: 6,902.6074  LTC: 1,592.2957  NXT: 3,120.4838  ISC: 508.0922  USDT: 2,521,143.5670  xEUR: 43,825.0793  USD: 537,852.0262  EUR: 278,253.5151  RUB: 7,185,454.8661
 • Giá cuối cùng
  0.00000082 BTC
  0.00757434 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.2345 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000082 BTC
  0.00757434 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000072 BTC
  0.00665064 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 103 DIC
  6 đơn hàng đã đóng

DIC / BTC

24 giờ: 1.2345 %   KL: 2 103 DIC

DaikiCoin Exchange

DIC / BTC

DaikiCoin Exchange

DIC / BTC