•  BTC: 2,933.9548  ETH: 5,207.6444  LTC: 3,471.6994  NXT: 1,794.5070  ISC: 993.1289  USDT: 2,085,293.2936  xEUR: 29,654.6459  USD: 403,345.5966  EUR: 176,880.6695  RUB: 7,921,562.8371
 • Giá cuối cùng
  0.00000034 BTC
  0.00260100 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -5.5555 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000036 BTC
  0.00275400 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000033 BTC
  0.00252450 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 944 891 CLO
  354 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -5.5555 %   KL: 3 944 891 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC