•  BTC: 2,680.9408  LTC: 955.1775  NXT: 508.3435  USD: 70,708.6787  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,711.2722  ETH: 869.5026  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,241,894.0769
 • Giá cuối cùng
  0.00000117 BTC
  0.00466849 $
 • Thay đổi 24 giờ
  3.5398 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000118 BTC
  0.00470839 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000111 BTC
  0.00442908 $
 • Khối lượng 24 giờ
  12 827 580 CLO
  1648 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: 3.5398 %   KL: 12 827 580 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC