•  BTC: 2,909.5738  ETH: 4,686.3350  LTC: 3,708.3221  NXT: 6.1939  ISC: 0.0111  USDT: 2,119,591.4868  xEUR: 28,924.3255  USD: 458,138.6574  EUR: 156,645.3521  RUB: 7,767,083.8426
 • Giá cuối cùng
  0.00000035 BTC
  0.00277515 $
 • Thay đổi 24 giờ
  2.9411 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000036 BTC
  0.00285444 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000034 BTC
  0.00269586 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 823 833 CLO
  853 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: 2.9411 %   KL: 3 823 833 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC