•  BTC: 432.9569  ETH: 8,512.4794  LTC: 1,896.9501  NXT: 15,024.8243  ISC: 0.0000  USDT: 1,064,981.2422  xEUR: 41,224.3062  USD: 577,293.9778  EUR: 276,781.6768  RUB: 7,749,486.9145
 • Giá cuối cùng
  0.00000023 BTC
  0.00237406 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.1666 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000026 BTC
  0.00268372 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000024 BTC
  0.00247728 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 443 827 CLO
  327 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -4.1666 %   KL: 2 443 827 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC