•  BTC: 2,346.6196  LTC: 1,024.2885  NXT: 785.5375  USD: 37,096.2160  EUR: 0.0000  JPY: 0.0000  USDT: 86,095.8667  ETH: 837.5962  ISC: 40,714.7389  RUB: 1,518,394.6001
 • Giá cuối cùng
  0.00000104 BTC
  0.00378016 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.8037 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000114 BTC
  0.00414363 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000102 BTC
  0.00370746 $
 • Khối lượng 24 giờ
  29 428 209 CLO
  8305 đơn hàng đã đóng

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC