•  BTC: 345.5229  ETH: 5,930.8985  LTC: 1,274.9302  NXT: 179.1628  ISC: 0.0000  USDT: 2,246,719.4091  xEUR: 44,076.6151  USD: 581,565.9957  EUR: 276,402.8048  RUB: 7,799,838.9842
 • Giá cuối cùng
  0.00000031 BTC
  0.00284921 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -11.4285 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000035 BTC
  0.00321685 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000003 BTC
  0.00275730 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 725 153 CLO
  348 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -11.4285 %   KL: 3 725 153 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC