•  BTC: 3,113.0240  ETH: 3,017.2782  LTC: 1,047.8017  USDT: 1,263,641.0410  USD: 536,254.4626  EUR: 175,000.7178  RUB: 6,593,351.9045  NXT: 443.0711  ISC: 115.9277
 • Giá cuối cùng
  0.00000051 BTC
  0.00285600 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -16.3934 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000062 BTC
  0.00347200 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000051 BTC
  0.00285600 $
 • Khối lượng 24 giờ
  29 713 074 CLO
  4071 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -16.3934 %   KL: 29 713 074 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC