•  BTC: 2,350.0850  LTC: 1,025.0203  NXT: 785.5375  USD: 37,106.2970  EUR: 0.0000  JPY: 0.0000  USDT: 85,742.4251  ETH: 838.3693  ISC: 40,714.7389  RUB: 1,523,719.6471
 • Giá cuối cùng
  0.00000104 BTC
  0.00378016 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -3.7037 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000114 BTC
  0.00414363 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000102 BTC
  0.00370746 $
 • Khối lượng 24 giờ
  29 712 875 CLO
  8332 đơn hàng đã đóng

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC