•  BTC: 345.2711  ETH: 5,925.3842  LTC: 1,272.5202  NXT: 179.1628  ISC: 0.0000  USDT: 2,242,807.1015  xEUR: 44,036.3370  USD: 581,628.3361  EUR: 276,262.9864  RUB: 7,792,629.1226
 • Giá cuối cùng
  0.00000031 BTC
  0.00284921 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -8.8235 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000035 BTC
  0.00321685 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000003 BTC
  0.00275730 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 915 979 CLO
  354 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -8.8235 %   KL: 3 915 979 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC