•  BTC: 433.0500  ETH: 8,514.4010  LTC: 1,896.9501  NXT: 15,024.8243  ISC: 0.0000  USDT: 1,065,523.6508  xEUR: 41,300.3665  USD: 577,378.6385  EUR: 276,601.2465  RUB: 7,760,871.5164
 • Giá cuối cùng
  0.00000023 BTC
  0.00237406 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.1666 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000026 BTC
  0.00268372 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000024 BTC
  0.00247728 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 443 827 CLO
  327 đơn hàng đã đóng

CLO / BTC

24 giờ: -4.1666 %   KL: 2 443 827 CLO

Callisto Exchange

CLO / BTC

Callisto Exchange

CLO / BTC