•  BTC: 1,579.8219  ETH: 6,171.8474  LTC: 1,199.0939  NXT: 661.7257  ISC: 0.0000  USDT: 1,951,233.2743  xEUR: 43,750.5449  USD: 580,519.2072  EUR: 277,565.7990  RUB: 7,492,370.6350
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00009279 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009279 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 BTC
  0.00009279 $
 • Khối lượng 24 giờ
  652 116 CDM
  16 đơn hàng đã đóng

CDM / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 652 116 CDM

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC