•  BTC: 630.5762  ETH: 291.7807  LTC: 2751.7311  NXT: 864.1044  USD: 1389.703  EUR: 0.6204  JPY: 0  USDT: 21205.8294  ISC: 69.4223  RUB: 3722.2658
TRADING FEE - 0.05% for all trading pairs. Enjoy the gift from STEX
 • Giá cuối cùng
  0.00000007 BTC
  0.00031354 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000009 BTC
  0.00040312 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000007 BTC
  0.00031354 $
 • Khối lượng 24 giờ
  315 791 CDM
  18 đơn hàng đã đóng

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC