•  BTC: 934.3625  LTC: 1,676.9547  NXT: 622.2625  USD: 67.4266  EUR: 42.6823  JPY: 0.0000  USDT: 53,454.5572  ETH: 294.9973  ISC: 1,975.4790  RUB: 2,935.9466
 • Giá cuối cùng
  0.00000007 BTC
  0.00025261 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -12.5 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000008 BTC
  0.00028870 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000007 BTC
  0.00025261 $
 • Khối lượng 24 giờ
  243 086 CDM
  4 đơn hàng đã đóng

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC