•  BTC: 2,000.1167  ETH: 6,301.8834  LTC: 1,763.0211  NXT: 560.0383  ISC: 0.0000  USDT: 2,495,761.2603  xEUR: 43,458.9400  USD: 483,239.0347  EUR: 275,292.5181  RUB: 6,850,447.7859
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00009075 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 CDM
  0 đơn hàng đã đóng

CDM / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 CDM

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC