•  BTC: 542.7417  ETH: 3,099.7434  LTC: 259.3170  NXT: 13,827.8367  ISC: 0.0000  USDT: 774,169.3181  xEUR: 10,575.8061  USD: 280,256.4080  EUR: 192,752.3002  RUB: 2,090,246.3888
This trade pair will be delisted 21.08.2019
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 BTC
  0.00010736 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 CDM
  0 đơn hàng đã đóng

CDM / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 CDM

Condominium Exchange

CDM / BTC

Condominium Exchange

CDM / BTC