•  BTC: 1,612.9907  ETH: 5,528.5653  LTC: 1,361.2450  NXT: 1,375.7189  ISC: 270.0570  USDT: 2,459,645.0645  xEUR: 44,859.1736  USD: 571,329.2912  EUR: 286,284.1967  RUB: 8,073,067.0215
 • Giá cuối cùng
  0.00000051 BTC
  0.00632298 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -8.9285 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000056 BTC
  0.00694288 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000051 BTC
  0.00632298 $
 • Khối lượng 24 giờ
  7 849 BZX
  23 đơn hàng đã đóng

BZX / BTC

24 giờ: -8.9285 %   KL: 7 849 BZX

Bitcoin Zero Exchange

BZX / BTC

Bitcoin Zero Exchange

BZX / BTC